گلستان - کد صفحه : 158

شورای استان گلستان

 

اعضاي شوراي استان گلستان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای بهرام بختیاری سعید

رئیس

2

خانم نازنین خواجه

نایب رئیس

3

خانم مریم دربانی

دبیر

4

آقای عبدالرحمن جوانبخش

خزانه دار

5

آقای محمد مشکانی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان گلستان

آدرس موقت شورای استان: گرگان- خیابان گرگان­- پارس- ابتدای مرداد مرکزی روبروی آموزشگاه موسیقی- مجتمع مرداد- طبقه 2- واحد 7

کدپستی 4916615769

تلفن تماس با دفتر شورای استان:  01712234084

تلفن نمابر دفتر شورای استان:  01712367297-01712234084

پست الکترونیکی موقت تماس با شورای استان:  pco.golestan@gmail.com

شماره حساب شورای استان: 0108063927002 بانک ملی