کرمان - کد صفحه : 155

شورای استان کرمان

 

اعضاي شوراي استان کرمان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر کاظم نعمت‌اله زاده ماهانی

رئیس

2

آقای دکتر حسن بنی‌اسدی

نایب رئیس

3

آقای  دکتر عباس زامیاد

دبیر

4

خانم دکتر ویدا رضوی

خزانه دار

5

آقای علی بهرام‌نژاد

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان کرمان

آدرس موقت محل شورای استان: زرند-جاده سرباخ-دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 03424250852

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 03424250855