کرمانشاه - کد صفحه : 156

شورای استان کرمانشاه

 

اعضاي شوراي استان کرمانشاه

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر خدامراد مومنی

رئیس

2

آقای دکتر جهانگیر کرمی

نایب رئیس

3

آقای دکتر سعید عسگری

دبیر

4

آقای مجتبی علی­ بکیان

خزانه دار

5

آقای دکتر سیدمحسن حجت­ خواه

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان کرمانشاه

آدرس محل شورای استان: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- روبروی بیمارستان طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشکده رازی کرمانشاه

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08318361370- 09181323767

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 08318388094-08318363627

 شماره حساب شورای استان: 0106844365001