مشاهده اسامی - کد صفحه : 106

1- آقای دکتر حمید پورشریفی معاون پارلمانی، حقوقی و استان ها

2- آقای دکتر محمد حاتمی مشاور عالی سازمان و معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون ها  (رزومه)

3- آقای دکتر محمد ابراهیم مداحی معاون آموزشی

4- آقای دکتر فریبرز درتاج معاون پژوهشی

5- آقای دکتر امین رفیعی پور معاون پشتیبانی و اجرایی

6- آقای دکتر محمدباقر حبی معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

7- آقای مهندس احمد دنیانور سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

8- آقای علی قلی زاده مشاور رئیس سازمان و سرپرست اداره کل حراست