لرستان - کد صفحه : 159

شورای استان لرستان

 

اعضاي شوراي استان لرستان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

خانم دکتر فیروزه غضنفری

رئیس

2

آقای دکتر محمدعلی سپهوندی

نایب رئیس و دبیر

3

خانم زیور آریا صدر

خزانه دار و بازرس

 انتخابات شورای استانی لرستان انجام و مورد تایید قرار گرفته است ولی نتایج انتخابات داخلی لرستان هنوز دریافت نشده است

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان لرستان

آدرس موقت محل شورای استان: خیابان امام خمینی (نرسیده به میدان شهدا) - کوچه روبروی فاطمیه - ساختمان پزشکان مهر - طبقه دوم - مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 06612220678

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 06616200003

شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.