قم - کد صفحه : 153

شورای استان قم

 

اعضاي شوراي استان قم

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر علیرضا آقایوسفی

رئیس

2

آقای دکتر مجید ضرغام حاجبی

نایب رئیس

3

آقای محمد امینی قمی

دبیر

4

آقای دکتر حسن میرزا حسینی

خزانه دار

5

آقای دکتر نادر منیرپور

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان قم

آدرس موقت محل شورای استان: قم- بلوار امین- نبش کوچه 33- مرکز مشاوره مرکزی- دفتر سازمان نظام روان شناسی استان قم

تلفن تماس با دفتر شورای استان: صرفا دورنگار 28518510251- 09121519023

شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.