شرح - کد صفحه : 108

در اجرای تحقق اهداف قانون تشکیل سازمان، بازرسین منتخب، به طور مستمر به محل کار روان شناسان و مشاوران محترم مراجعه نموده و طبق الگوی ابلاغی، مبادرت به انجام وظایف قانونی خود می نمایند.

بر همین اساس، شایسته است همکاران گرامی در صیانت از حقوق شهروندان و اعتلای بهداشت روان، همکاری لازم را با بازرسین، مبذول و سازمان را قرین امتنان نمایند.