سیستان و بلوچستان - کد صفحه : 150

شورای استان سیستان و بلوچستان

 

اعضاي شوراي استان سیستان و بلوچستان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقاي دکتر نورمحمد بخشاني

رئیس

2

خانم دکتر مهوش رقيبي

نایب رئیس

3

آقاي حسين جناآبادي

دبیر

4

آقاي مهرداد مظاهري

خزانه دار

5

آقاي عزيزاله مجاهد

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان سیستان و بلوچستان

آدرس موقت شورای استان: زاهدان-خیابان امام خمینی- بیمارستان روانپزشکی بهاران- حوزه آموزش- دفتر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر

تلفن تماس با دفتر شورای استان:05414522637-   نمابر 05414522637

 شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.

آدرس سایت: www.pcosb.ir