سمنان - کد صفحه : 149

شورای استان سمنان

 

اعضاي شوراي استان سمنان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر اسحق رحیمیان بوگر

رئیس

2

آقای محمدرضا جهان

نایب رئیس

3

خانم مریم صالحیان

دبیر

4

آقای مهدی زایر

خزانه دار

5

آقای دکتر سیدموسی طباطبایی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان سمنان

آدرس موقت شورای استان: سمنان-میدان مشاهیر-خیابان یاسر-روبروی طباخی صدقی-طبقه فوقانی پدیده نوین

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02313324971 - نمابر 02313324971

 شماره حساب شورای استان: 0108158653009 بانک ملی