زنجان - کد صفحه : 148

شورای استان زنجان

 

اعضاي شوراي استان زنجان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای سیدعبدالله احمدی‌قلعه

رئیس

2

آقای دکتر مسعود حجازی

نایب رئیس

3

خانم شهلا عابدینی

دبیر

4

آقای حبیب‌الله حسنی

خزانه دار

5

آقای حسن الهی فر

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان زنجان

آدرس موقت شورای استان: زنجان-دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02414260057 - نمابر 02417278345

 شماره حساب شورای استان: 0107963878000 بانک ملی شعبه مرکزی زنجان