روند دریافت پروانه اشتغال - کد صفحه : 267

روال کار برای متقاضیان پروانه اشتغال تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی

1- احراز شرایط عمومی سازمان و ارائه کپی کارت عضویت
2- مشاهده دستورالعمل کارورزی
3- تکمیل ریز فعالیت های حرفه ای و تخصصی مربوط به کارورزی و پیوست مستندات مربوط به این فعالیت ها
4- پیوست اطلاعات تحصیلی و شغلی راهنما (کپی مدرک دانشگاهی و کپی آخرین حکم کارگزینی)
5- دعوت به مصاحبه در کمیسیون تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی
لازم به ذکر است متقاضی پس از ورود به سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران روی کمیسیون روان شناسی صنعتی و سازمانی کلیک کرده و ریز فعالیت های حرفه ای و تخصصی و نیز دستورالعمل کارورزی را مشاهده نماید