روان شناسان و مشاوران - کد صفحه : 274

اطلاعیه

بر اساس مصوبه شورای مرکزی مورخ 94/2/7 تعرفه های سال 1394 روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد. ضمنا این تعرفه ها به صورت موقت تعیین گردید و کمیته ای جهت بررسی و کارشناسی بیشتر تعرفه ها تشکیل گردید و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد . سپاسگزار خواهیم شد در صورتی که نقطه نظری در این خصوص دارید از طریق ایمیل info@pcoiran.ir اعلام فرمایید .

 

تعرفه روان شناسان و مشاوران تا پایان سال 1394

 

 

کارشناسی ارشد

(غیر هیات علمی)

کارشناسی ارشد

مربی

دکتری

(غیر هیات علمی)

دکتری

استادیار

دکتری

دانشیار

دکتری

استاد

تهران  350/000  400/000  510/000  610/000  700/000  810/000
مراکز استان  300/000  350/000  400/000  510/000  610/000  700/000
سایر شهرستان ها  250/000  300/000  360/000  400/000  510/000  610/000


* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روان شناسی و مشاوره 45 دقیقه ای است.