دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی - کد صفحه : 280

به اطلاع كليه متقاضيان دريافت پروانه حرفه ای از كميسيون روانشناسی مي رساند در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسی موارد زير مورد ارزيابی قرار می گيرد

دانش و مهارت در حوزه های :

- آسيب شناسی شامل علامت شناسی ملاک های تشخيصی بر مبناي DSM5  تشخيص افتراقی

- ارزيابی شامل مصاحبه و آزمون ها

- درمان شامل يک رويكرد درمانی خاص كه ارزيابي مفهوم بندي و فنون درماني را در بر مي گيرد

- اخلاق حرفه ای