خوزستان - کد صفحه : 147

شورای استان خوزستان

 

اعضاي شوراي استان خوزستان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر عبدالکاظم نیسی

رئیس

2

آقای  دکتر منصور سودانی

نایب رئیس

3

خانم دکتر نجمه حمید

دبیر

4

آقای دکتر رضا خجسته مهر

خزانه دار

5

آقای دکتر ناصر سراج خرمی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان خوزستان

آدرس شورای استان: اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز-مرکز تحقیقات علوم رفتاری-شورای نظام روانشناسی استان خوزستان

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 09161133508 - نمابر 06112272550 - 06113333911 

شماره حساب شورای استان: 0108232778001 بانک ملی