خراسان جنوبی - کد صفحه : 144

شورای استان خراسان جنوبی

 

اعضاي شوراي استان خراسان جنوبی

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای محمدمهدی خزاعی

رئیس

2

آقای دکتر احمد خامسان

نایب رئیس

3

آقای رضا دستجردی

دبیر

4

آقای محمد فاروق صادقی

خزانه دار

5

آقای محمد شفیعی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان خراسان جنوبی

آدرس موقت شورای استان: بیرجند-میدان شهدا-جنب اداره امور مالیاتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-واحد مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 05612235598 - 05612221634

 شماره حساب شورای استان: 0108131349004 بانک ملی شعبه طالقانی