حق عضویت و پروانه - کد صفحه : 278

در پی جلسه اعضای محترم شورای مرکزی سازمان درخصوص تصمیم گیری تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز نتایج زیر مصوب گردید.

* لازم به ذکر است قبل از هرگونه پرداخت جهت انجام محاسبات با امور مالی سازمان تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب جهت واریز مبالغ حق عضویت و پروانه اشتغال و پروانه مرکز : 0110102020003 بانک ملی با نام سازمان نظام روان شناسی

بدیهی است هرگونه کسری یا اشتباه واریزی برعهده واریز کننده می باشد

 

نوع حساب مبلغ
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – فوق لیسانس 667/000 ریال
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال – دکترا 920/000 ریال
صدور پروانه اولیه 3 سال – فوق لیسانس 3/310/000 ریال
صدور پروانه اولیه 3 سال – دکترا 3/967/000 ریال
تمدید پروانه اشتغال 3 سال – فوق لیسانس 1/980/000 ریال
تمدید پروانه اشتغال 3 سال – دکترا 2/645/000 ریال
صدور و تمدید پروانه مراکز به ازای 2 سال 4/635/000 ریال
هزینه بررسی اولیه پرونده (اشتغال/مرکز) 690/000 ریال