اصفهان - کد صفحه : 139

شورای استان اصفهان

 

اعضاي شوراي استان اصفهان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر مختار ملک­­ پور

رئیس

2

آقای دکتر احمد عابدی

نایب رئیس

3

آقای دکتر سالار فرامرزی

دبیر

4

آقای دکتر اصغر آقایی

خزانه دار

5

آقای ابوالقاسم قاسمی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان اصفهان

آدرس شورای استان: اصفهان-میدان آزادی(دروازه شیراز)دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 03117932568

شماره حساب شورای استان: 0103224733005  بانک ملی دانشگاه آزاد خوراسگان