مورخ:[1395-04-19 14:20:01]
»
»اطلاعیه درخصوص چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان

به منظور تسهیل حضور اعضا در انتخابات کلیه کارت های صادره عضویت سازمان اعم از تمدید شده و تمدید نشده صرفا جهت اخذ رای در روز انتخابات دارای اعتبار است

به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند:
به منظور تسهیل حضور اعضا در انتخابات کلیه کارت های صادره عضویت سازمان اعم از تمدید شده و تمدید نشده صرفا جهت اخذ رای در روز انتخابات (1395/4/25) دارای اعتبار است و مسئولین صندوق ملزم به اخذ رأی هستند.