مورخ:[1394-12-17 14:46:01]
»
»برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه


کمیسیون روان شناسی بالینی (94/12/10)

1- آقای مصلح میرزایی

2- خانم سمیه درتاج


کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی (94/12/10)

1- خانم الناز کورش فیضی (یکساله)