مورخ:[1394-07-12 06:51:01]
»
»برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

 

کمیسیون روان شناسی تربیتی (94/7/6)

1- آقای علیرضا متحدی

2- خانم عاطفه کامرانی

3- خانم لادن شجاعی


کمیسیون مشاوره خانواده (94/7/6)

1- آقای بهرام هزاروسی


کمیسیون روان شناسی (94/7/8)

1- آقای دکتر سید یونس محمدی یوسف نژاد

2- خانم سیما سادات نوربخش

3- خانم دکتر نادره سهرابی