مورخ:[1390-08-29 15:33:01]
»
»مصاحبه ویژه با دکتر افروز

گزارشگر برنامه ی "تمام قد" رادیو تهران در اقدامی جالب، مصاحبه ی ویژه ای را با آقای دکتر افروز ترتیب داده که...

علاقمندان می توانند در ساعت 22 روز جمعه مورخ 4 آذر از موج FM94 رادیو، شنونده ی این مصاحبه باشند.