مورخ:[1394-07-05 12:35:01]
»
»تقدیر و تشکر از همکاران روان شناس و مشاور

تقدیر و تشکر معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای از کلیه همکاران محترم روان شناس و مشاور

لازم است از مساعی همه اساتید فرهیخته و انجمن های علمی، مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره و همکاران محترم که در رد هرگونه مطالبه غیر قانونی با سازمان همکاری نموده اند، تشکر و قدردانی نموده ضمن اینکه سازمان آمادگی دارد تا هرگونه پیشنهاد، اعتراض، شکایت و انتقاد همکاران محترم را در اسرع وقت مورد رسیدگی و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.