مورخ:[1394-03-02 17:48:01]
»
»خبر

در پی نشست دکتر الهیاری با آقای دکتر قشقاوی معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه ،مقرر شد با مساعدت وزارت امور خارجه مقدمات تشکیل اتحادیه سازمانهای نظام روانشناسی و مشاوره جهان اسلام فراهم گردد

در پی نشست دکتر الهیاری با آقای دکتر قشقاوی معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه ،مقرر شد با مساعدت وزارت امور خارجه مقدمات تشکیل اتحادیه سازمانهای نظام روانشناسی و مشاوره جهان اسلام فراهم گردد و همچنین ضرورت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به هموطنان خارج از کشور مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید کارشناسانی از هر دو دستگاه نحوه ی اجرایی کردن این موارد فوق را پیگیری کنند ضمنا مقرر گردید با مساعدت وزارت امور خارجه ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ،دفاتر نمایندگی های خود را در کشورهای خارجی تاسیس کند تا تعاملات بین المللی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با نهادها و سازمانهای مشابه در سایر کشورهای دنیا فعال تر گردد و تا زمینه را برای همکاری و تعامل دو طرفه بین سازمان و نهادهای مشابه فراهم گردد