مورخ:[1393-11-06 11:09:01]
»
»خبر

کمیسیون مشاوره خانواده به 3 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

جلسه کمیسیون مشاوره خانواده روز دوشنبه 93/11/6 تشکیل جلسه داد. از مجموع 10 پرونده بررسی شده با صدور پروانه فعالیت 3 نفر موافقت نمود.

1- آقای دکتر احمد حیدرنیا

2- خانم زهرا یزدی

3- خانم دکتر زهره قلیلی

اسامی شرکت کنندگان در جلسه عبارت اند از:
خانم دکتر نوابی نژاد، خانم دکتر حسینیان، آقای دکتر احمدی، آقای دکتر ثنایی ذاکر، آقای دکتر حسینی، آقای دکتر خوش کنش، آقای دکتر شفیع آبادی، آقای دکتر نورانی پور