صفحه اصلی
دریافت رسید
2
تکمیل مشخصات
1

مشخصات بیمه شده اصلی(عضو سازمان نظام روانشناسی)

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- شماره عضویت سازمان
7- تاریخ تولد
8- شماره تلفن ثابت 9- شماره موبایل
10- نام بیمه گر پایه 11- شماره دفترچه بیمه پایه
12- نام بانک 13- شماره حساب جهت واریز خسارات احتمالی

افراد خانواده بیمه شده)شامل:همسر,فرزندان وافرادتحت تکفل قانونی بیمه شده مانند پدر و مادر)

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- جنسیت : 7- وضعیت تاهل :
8- تولد 9- نسبت

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- جنسیت : 7- وضعیت تاهل :
8- تولد 9- نسبت

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- جنسیت : 7- وضعیت تاهل :
8- تولد 9- نسبت

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- جنسیت : 7- وضعیت تاهل :
8- تولد 9- نسبت

1- نام 2- نام خانوادگی
3- نام پدر 4- شماره شناسنامه
5- کد ملی 6- جنسیت : 7- وضعیت تاهل :
8- تولد 9- نسبت

ازچه بیمه هایی استفاده می کنید؟

نوع بیمهشرکت بیمه شماره بیمه نامهتاریخ انقضاء
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه خودرو
بیمه مسئولیت
آتش سوزی
بیمه عمر و پس انداز
سرقت


با توجه به امتیازات وتخفیفات اعمال شده به کدامیک ازبیمه ها نیازمندید:
بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خودرو بیمه مسئولیت عمروپس انداز آتشسوزی سرقت

اجرا و پشتیبانی : داده پرداز کیمیا