تعهدنامه اخلاقی - کد صفحه : 82

معاونت انتظامی ورسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای
"تعهد نامه اخلاقی روان شناسان و مشاوران"


اهداف متعالی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شرح مصرحه در ماده 2 قانون، مستلزم ارائه خدمات مؤثر و مفید به مراجعین و جلب اعتماد و اطمینان آنان می باشد.ایفای چنین رسالتی نیازمند تلاش و کوشش سازمان یافته اعضاء در پرتو نظم و انضباط و قانونمندی است. لذا تعهدنامه حاضر بر مبنای حفظ شأن و کرامت انسانی با نظر به اصول عمومی و اختصاصی حاکم بر سازمان نظام و با هدف حفظ حقوق متقابل افراد در فرایند درمان و در حیطه ها و ابعاد مختلف آن تدوین گردیده است.
با عنایت به رعایت قوانین و مقررات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اینجانب متعهد میگردم که:
1.طبق موازین شرعی ، علمی و قانونی با رعایت نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای انجام وظیفه نمایم و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی اجتناب کنم.
2. از انجام اعمال خلاف شئون حرفه ای و ارتکاب به کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه روان شناسان و مشاوران می شود ، خودداری کنم.
3. تعرفه های مصوب سازمان را رعایت نمایم و حق تحمیل مخارج غیر ضروری و دریافت وجهی علاوه بر آنچه در تعرفه مشخص شده است را ندارم.
4. از عناوین علمی و تخصصی غیر واقعی که به عنوان فریب مراجع محسوب می گردد استفاده نکنم.
5. تابلو و مهر را مطابق فرمت اعلام شده از سوی سازمان تهیه کنم.
6. هرگونه تغییر نشانی محل کار و تغییرات پیرامون را به سازمان اطلاع دهم.
7 . در صورت عدم تمدید بموقع پروانه اشتغال ، جهت مصاحبه مجدد به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شوم.
8.در صورت ارتقاء مدرک تحصیلی (دکتری) تا زمانی که در پروانه اشتغال تغییر صورت نگرفته اجازه درج عنوان را در تابلو، مهر،سربرگ و کارت ویزیت را ندارم.
9. مجاز به استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور روان شناسی و مشاوره نمی باشم.
10. درمقابل خدمات ارائه شده خویش مسئول پاسخگویی به معاونت انتظامی ورسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای می باشم
11. حق افشای اسرار مراجع را ندارم، مگر بنا به درخواست مراجع ذیصلاح و یا در مواردی که عدم افشای آن موجب ضرر و زیان به فرد و جامعه باشد.
12. در صورت درخواست هرگونه اطلاعات از پرونده مراجع توسط ارگانهای دولتی و مراجع قانونی ، پاسخ را آماده و جهت بررسی و تأیید به معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای ارسال نمایم.
13. در مواردی که خارج از حوزه تخصصی ام باشد وارد نشده و مراجع را به متخصص دیگری ارجاع می دهم.
14. پروانه، تعرفه، منشور اخلاقی را در معرض دید مراجعین نصب نمایم.

 

دریافت فایل PDF