تعرفه روان شناسان و مشاوران سال 95 - کد صفحه : 120

اطلاعیه

بر اساس مصوبه شورای مرکزی مورخ 95/3/4 تعرفه های سال 1395 روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد. ضمنا این تعرفه ها به صورت موقت تعیین گردید و کمیته ای جهت بررسی و کارشناسی بیشتر تعرفه ها تشکیل گردید و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد . سپاسگزار خواهیم شد در صورتی که نقطه نظری در این خصوص دارید از طریق ایمیل info@pcoiran.ir اعلام فرمایید .

 

تعرفه روان شناسان و مشاوران تا پایان سال 1395

 

 

کارشناسی ارشد

(غیر هیات علمی)

کارشناسی ارشد

مربی

دکتری

(غیر هیات علمی)

دکتری

استادیار

دکتری

دانشیار

دکتری

استاد

تهران  420/000  480/000  610/000  710/000  840/000  970/000
مراکز استان  360/000  420/000  48/0/000  610/000  730/000  840/000
سایر شهرستان ها  300/000  360/000  430/000  480/000  610/000  730/000


* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روان شناسی و مشاوره 45 دقیقه ای است.