ایلام - کد صفحه : 141

شورای استان ایلام

 

اعضاي شوراي استان ایلام

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای رحمت رمضانی

رئیس

2

آقای امیر عبدالحسینی

نایب رئیس

3

آقای الیاس نیازی

دبیر

4

آقای سید محمد موسوی

خزانه دار

5

آقای اکبر ملک احمدی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان ایلام

آدرس محل موقت شورای استان: ایلام-بلوار سیدالشهدا- نرسیده به بازار (دکه ها)پشت مجتمع پاییز- دفتر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان ایلام

تلفن تماس با دفتر شورای استان:08413369150- نمابر 08413334104

 شماره حساب شورای استان:  0108101854000 بانک ملی شعبه مرکزی ایلام