اردبیل - کد صفحه : 138

شورای استان اردبیل

 

اعضاي شوراي استان اردبیل

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر محمد نریمانی

رئیس

2

آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی

نایب رئیس

3

خانم دکتر بتول احدی

دبیر

4

آقای دکتر عباس ابواالقاسمی

خزانه دار

5

آقای دکتر نادر حاجلو

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان اردبیل

آدرس شورای استان: اردبیل-میدان سرچشمه - نبش کوچه معصومی - ساختمان پزشکان سرچشمه - طیقه سوم

تلفن تماس با دفتر شورای استان و نمابر: 04512250293

شماره حساب شورای استان: 0108188637003  بانک ملی