کردستان - کد صفحه : 154

شورای استان کردستان

 

اعضاي شوراي استان کردستان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقاي اميد مرادي

رئیس

2

آقاي محمود گودرزي

نایب رئیس

3

آقاي هادي نقدي

دبیر

4

آقاي خليل رنجبر

خزانه دار

5

آقاي دکتر ناصر يوسفي

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان کردستان

آدرس موقت شورای استان:سنندج- چهارراه صفری- ابتدای خیابان جامی- اداره بهزیستی شهرستان سنندج

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 09188721606

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 

شماره حساب شورای استان: 0107959839001 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی