مازندران - کد صفحه : 160

شورای استان مازندران

 

اعضاي شوراي استان مازندران

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر بهرام میرزائیان

رئیس

2

آقای غلامرضا خلیلی

نایب رئیس

3

آقای سیدمحمد مختاری

دبیر

4

آقای سیدعلی دوستدار طوسی

خزانه دار

5

آقای علی نوری

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان مازندران

آدرس موقت محل شورای استان: ساری-خیابان فرهنگ-خیابان پیوندی - نبش پیوند 2-پلاک 2

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 09395367666

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 01133259528

 شماره حساب شورای استان: 0215358036006 بانک ملی